Books and Book Chapters

Names coloured blue belong to research team - Department of Forest Ecology, VÚKOZ p.r.i.

2018

VRŠKA T., PONIKELSKÝ J., PAVLICOVÁ P., 2018. Výsledky 20 let přestaveb převážně borových porostu v zóně s trvalým managementem v NP Podyjí. In: JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., PRACH K. (eds.): Ekologická obnova v České republice II. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, pp. 20-25, ISBN 978-80-88076-83-4.

2017

VRŠKA T. , 2017. Lužní a mokřadní lesy a křoviny. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, pp. 107-118. ISBN 978-80-7394-658-6.

2016

UNAR P. JANÍK D. ADAM D. HORT L. KRÁL K. ŠAMONIL P. VRŠKA T. , 2016. Doutnáč - samovolný vývoj v období 2005-2015 / Doutnáč - spontaneous development during 2005-2015. Folia Forestalia Bohemica 27, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-7458-097-0.

2013

WINTER S.,  VRŠKA T. , BEGEHOLD H., 2013. Forest naturalness as a key to forest biodiversity preservation. In: Kraus D., Krumm F. (eds.) Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, Freiburg, pp. 52-63.  ISBN 978-952-5980-06-6.

2012

KRÁL K. TROCHTA J. VRŠKA T. , 2012. Can fire and secondary succession assist in the regeneration of forests in a national park? In: Jongepierová et al. (eds)., Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Praha, pp. 24-26. ISBN 978-80-87457-32-0.

VRŠKA T. , 2012. Lesy. In: Prokůpek B. et al. (eds.), Podyjí, sv. 2. Správa Národního parku Podyjí v nakladatelství ASCO, Praha. ISBN 978-80-85377-24-8.

VRŠKA T. , PONIKELSKÝ J., 2012. Conversion of pine monocultures to mixed deciduous forests in Podyjí National Park. In: Jongepierová et al. (eds)., Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Praha, pp. 20-23. ISBN 978-80-87457-32-0.

VRŠKA T. ŠAMONIL P. UNAR P. HORT L. ADAM D. KRÁL K. JANIK D. , 2012. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les (Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. (Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest). Academia, Praha. ISBN 978-80-200-1907-3. 
KOUPIT

2009

VRŠKA T. ADAM D. , 2009. Významné lokality přirozených lesů. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha–Průhonice, p 352. ISBN 978-80-85116-59-5.

2008

JANÍK D. ŠAMONIL P. VRŠKA T. ADAM D. ,   UNAR P. HORT L. KRÁL K. , 2008. Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-87154-64-9.

VRŠKA T. , 2008. Sto sedmdesát let záměrně neregulováno! Unmanaged for a Hundred and Seventy Years. In: Zajoncová D. (ed.), Neregulováno: Prales ve fotografii. Umanaged: The Natural Forest In Photography. Moravská galerie v Brně, Brno, pp. 12-15. ISBN 978-80-7027-188-9.

2006

CULEK M.,  KRAL K. , HABROVA H., PAVLIS J., MADERA P., 2006. Socotra’s annual weather pattern. In: Cheung C., DeVantier L., Socotra - A natural history of the island and their people. K. Van Damme (Science Editor). Odyssey Books and Guides, Airphoto International Ltd., Hong Kong, pp. 42-45, ISBN-10- 962-217-770-0.

VRŠKA T. HORT L. ADAM D. ODEHNALOVÁ P. KRÁL K. , HORAL D., 2006. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II – Lužní lesy (Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – The lowland floodplain forests (Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina). Academia, Praha. ISBN 80-200-1333-4. 
KOUPIT

2005

ŠAMONIL P. , 2005. Typologie lesů Českého krasu ve vztahu k půdní diverzitě (Forest Site Classification of the Bohemian Karst in relation of soil diversity), Jan Farkač, Praha. ISBN 80-903590-1-9

UNAR P. , 2005. Lesní ekosystémy. In: Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.), Strategie ochrany biologické rozmanitosti. Ministerstvo životního prostředí, Praha, pp. 75-78. ISBN 80-7212-380-7.

VRŠKA T. HORT L. ADAM D. , 2005. Country report – Czech Republic. In: Latham J., Frank G., Fahy O., Kirby K., Miller H., Stiven R. (eds.), COST Action E27, Protected Forest Areas in Europe – Analysis and Harmonisation (PROFOR). Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (BFW), Vienna, Austria, pp. 61-76. ISBN 3-901347-58-5. 
KOUPIT

2004

VRŠKA T. , 2004. Zvláště chráněná území lužních lesů. In: Hrib M. et Kordiovský E. (eds.), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav. ISBN 80-86181-68-5.

2002

VRŠKA T. HORT L. ADAM D. ODEHNALOVÁ P. , HORAL D., 2002. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR I – Českomoravská vrchovina (Polom, Žákova hora) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic I – The Českomoravská vrchovina Upland (Polom, Žákova hora Mt.). Academia, Praha. ISBN 80-200-0848-9. 
NENÍ NA SKLADĚ

1999

HORT L. , TESAŘ V.,  VRŠKA T. , 1999. Forest Reserve Research Network - The Czech Republic Country Report. In: Virgin forests and forest reserves in central and east European countries: history, present status and future development. Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia, pp. 25-44. ISBN 961-6020-21-8.