Hodnocení přirozenosti Roštýnská obora

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 1 (do r.2008) - only czech version
Lokalita * Roštýnská obora   652
Část lokality 1
Výměra 10.00
Zařazení podle stupně přirozenosti přírodě blízký
Je území ponecháno samovolnému vývoji ? A
Pokud ano, po jakou dobu ? cca od roku 1980
Hodnocení provedl AOPK ČR středisko Havlíčkův Brod
Datum zpracování 08. 12. 2003
Poznámka Samovolnému vývoji ponechána ze 2/3 (části přirozeného charakteru).Dílčí část lokality v bezprostřední blízkosti prostoru hradu, značně nestejnorodého charakteru. V západním okraji listnatý porost středního věku se starými výstavky (150 - 180 let). Ve východním okraji porostní jádro staré, místy dosti rozvolněné kmenoviny přechází ostře do husté, nepěstěné, nyní asi 12-15 leté smíšené mlaziny (bříza, klen, buk i smrk). Tato porostní skupina vznikla po odtěžení rozvráceného smrkového porostu (přibližná plocha mlaziny činí 0,9 ha. Vlastní suťové úbočí je pokryté postupně se rozpadající smíšenou kmenovinou se smrkem, s podrůstajícím spodním patrem (klen, buk, lípa..). Vysoké zastoupení smrku v nyní rozvolněné porostní skupině je pravděpodobně výsledkem umělé výsadby v minulosti /jedná se o někdejší leč Zámecká, na niž při okraji navazovaly louky/. Od hradu k někdejší panské oborní hájovně (?) nad Doupím (jižním směrem k oborní hranici) prochází stará hradská cesta s pozoruhodným fragmentem stromořadí (lípa, klen, jasan). Ve středověku byl prostor v okolí hradu patrně výrazněji odlesněn; lesní porosty byly dlouhodobě využívány pro oborní chov jelení, mufloní, daňčí a černé zvěře. Zprávy o oboře jsou již v urbáři Zachariáše z Hradce z r.1580, obora úplně zaniká až v roce 1934.Historický vývoj lesních porostů v Roštýnské oboře blíže popsal ve své práci ing. Jaromír Málek: Bučiny v Roštýnské oboře u Telče. Acta universitatis agriculturae et silviculturae, řada C, Brno, 1965.
Způsoby ovlivnění vývoje porostu v minulosti a současnosti „přirozenost“ porostu
 původní   přírodní   přírodě blízký 
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesíNeNeAno
A2Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než 1/4 plochy NeAnoAno
A3Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než 1/4 plochy AnoNeNe
A4Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti AnoNeNe
A5Toulavá těžba před více než 100 letyNeAnoAno
A6Toulavá težba v posledních 100 letech NeAnoAno
A7Nahodilá težba živých (aktivních) stromu v současnosti NeNeAno
A8Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti AnoNeAno
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulostiAnoNeNe
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti NeNe
A11Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti NeAno
A12Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti AnoNeNe
A13Zámerné pěstební (výchovné) zásahy v současnostiAnoNeNe
A14Rekonstrukční managementová opatření v minulosti NeAnoAno
A15Rekonstrukční managementová opatření v současnosti NeNeAno
B - Odumřelé drevo
B1Odvoz odumřelého dřeva pred více než 50 lety AnoAnoAno
B2Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letechNeAnoAno
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti NeNeAno
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1 Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze teoretický vliv na dřevinnou skladbu AnoAnoAno
C2 Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobé vysoké stavy spárkaté zveře v období po II. světové válce, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobe jdoucích tloušťkových třídách) AnoNeAno
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Účast všech hlavních dřevin – tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20% AnoAnoAno
D2Účast stanovištně nepůvodních dřevin do 10% v zastoupeníNeNeAno
D3Přechodná přítomnost invazních neofytu (akát, pajasan, vejmutovka, dub červený atd.) do 5% v zastoupení AnoAnoAno