Hodnocení přirozenosti Praděd (Malá kotlina - Velká kotlina)

Karta Hodnoceni přirozenosti lesních porostů formulář 2 (od r.2008 do r.2011) - only czech version
Lokalita * Praděd (Malá kotlina - Velká kotlina)   1307
Dílčí plocha 1
Výměra dílčí plochy 235.92
Kriteria hodnocení - jednotlivé hodnocené způsoby ovlivění vývoje porostů v minulosti a v současnosti Způsob ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti
A B C D E
původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření
A1Žádná těžba v minulosti i současnosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 lety
A2Pouze těžba toulavá v minulých 100 letech
A3Mýtní těžba před více než 100 lety s následnou sekundární neřízenou sukcesí
A4Záměrné obnovní zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A5Záměrné obnovní zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti
A6Mýtní těžba úmyslná a vkládání obnovních prvků v současnosti
A7Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti bez vzniku holiny Ano
A8Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti se vznikem holiny
A9Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A10Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než 1/4 plochy v minulosti
A11Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti
A12Záměrné výchovné zásahy na méně než 1/4 plochy v minulosti Ano
A13Záměrné výchovné zásahy na více než 1/4 plochy v minulosti
A14Záměrné pěstební nebo výchovné zásahy v současnosti
A15Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ano
A16Rekonstrukční managementová opatření v současnosti
A17Zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy
B - Odumřelé dřevo
B1Odumřelé dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 50 lety
B2Odvoz odumřelého dřeva v minulých 50 letech Ano
B3Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ano
B4Zpracování odumřelého dřeva v plném rozsahu v současnosti
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
C1Nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné skladby
C2Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti probíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin (tj. dřevin, které mají v potenciální přirozené skladbě zastoupení vyšší než 20%) Ano
C3Dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích tloušťkových třídách), v lesních porostech v současnosti vlivem spárkaté zvěře neprobíhá přirozená obnova všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou
D1Přítomnost všech hlavních stanovištně původních druhů dřevin, se zastoupením reprodukce schopných jedinců Ano
D2Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 10% v zastoupení
D3Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 10% do 50% v zastoupení
D4Přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin nad 50% v zastoupení
D5Přechodná přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin označovaných jako invazní neofyty (např. akát, pajasan, vejmutovka, dub červený) do 5% v zastoupení
D6Porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.)
Stupně přirozenosti původní přírodní přírodě blízký kulturní nepůvodní
Zařazení do stupně přirozenosti: Ano
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji ?    Ne
Pokud ano, od kdy (alespoň odhad) ?    
Hodnocení provedl CHKO J eseníky    Datum zpracování 12. 01. 2009
Poznámka:    Jedná se o porost 302A, 302C16/2, 302D17/2, 304A,B, 202A2,A4,A9a,A17,B,C,D17,203A6,A16/2,B, 204B,C LHC Janovice 8. lvs místy pralesovitého charakteru, v r. 2008 nástup kůrovce, zpracování cca 370 plm kůrovcem napadených stromů s ponecháním dříví v lese, 80 stromů bylo odkorněno nastojato.