References

Kolektiv, 1959. Naučný slovník lesnický, II. díl. Praha, Československá akademie zemědělských věd ve Státním pedagogickém nakladatelství: 972.

Konšel, J., 1931. Stručný nástin tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí. Písek, Čs. matice lesnická: 543.

Konšel, J., 1940. Naučný slovník lesnický, díl II. Písek, Čs. Matice lesnická: 1255.

Málek, J., 1965. Poznámky k pojetí původní, přírodní a přirozené skladbě lesů. Časopis Slezského muzea, řada C, 4: 92-99.

Míchal, I., 1983. Dynamika přírodního lesa I. Živa, 31 (LXIX), 1 : 8-13.

Neuhäuslová-Novotná, Z., Neuhäusl, R., 1969. Fytocenologická a ekologická terminologie. Zprávy Čs. botanické společnosti při ČSAV, IV: 99.

Plíva, K., 1991. Funkčně integrované lesní hospodářství, 1. - Přírodní podmínky v lesním plánování. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: 264.

Podrázský, V. a kol., 2001. Ekologická a ekonomická kritéria pro rozhodování o ponechání lesů ve zvláště chráněných územích spontánním procesům včetně posouzení rizik a ekonomických aspektů. [Závěrečná zpráva projektu VaV 610/1/99]. Praha, LF ČZU: 125.

Průša, E., 1990. Přirozené lesy České republiky. Praha, Státní zemědělské nakladatelství: 248.

Vrška, T. , Hort, L., 2003. Terminologie pro lesy v chráněných územích. Lesnická práce, 82: 585-587.

Vyskot, M., a kol., 1981. Československé pralesy. Academia, Praha: 270.

Zlatník, A., 1938. Lesní typologie. Lesní reservace. Prales a les hospodářský. Písek, publikace Čs. matice lesnické, sv. 23:102-243.